Loading...

نقش پدردرتربیت کودک(فصل دوم - دلایل یک دقیقه ای )

|
نقش پدردرتربیت کودک(فصل دوم - دلایل یک دقیقه ای )
نقش پدردرتربیت کودک

چرا اهداف یک دقیقه ای نتیجه می دهد؟
- شما می خواهید بدانیدکه چرا اهداف یک دقیقه ای درمورد بچه ها به خوبی عمل می کندونتیجه
می دهد؟ بیایید دراین باره بیشتر صحبت کنیم. بیشتردانشمندان معتقدند که ذهن دارای دوقسمت
است، ذهن هوشیاروخود آگاه( ضمیرخود آگاه) وذهن ناهوشیاریا ناخود آگاه(ضمیر ناخود آگاه).
ضمیر ناخودآگاه قسمت قوی وقدرتمند ذهن می باشد.ما ممکن است ازاین که هرچیزی را می بینیم
یامی شنویم ضبط می کنیم آگاه نباشیم.
متحیرکننده ترین مسأله این است که ذهن ناهوشیار(ناخودآگاه) صافی نداردپس هرچیز خوب یا بد
وازهر جایی واردآن می شود،براین اساس است که عقایدمان ساخته می شود وهرچیزی که وارد
ضمیر ناخود آگاه می شودبه شکل یک عقیده درمی آید.
این درست است که ما مکرراً به بچه هایمان چیزهایی می گوییم که جزو باورهایمان شده است،
واگر آن چیزدرست هم نباشد آن هم جزو باوربچه هایمان می شود.
-نکته مهم همین می باشد.اگر شما به بچه هایتان بگویید احمق یا بدترکیب هستید آن ها این حقیقت
راباور می کنند که احمق یا بدترکیب هستند.
چون ضمیرناخودآگاه صافی یا فیلتری ندارد پس هرچیزی که وارد آن می شود چه واقعی باشد و چه
غیرواقعی همه در آن ثبت می شوند.
تصور کنید کشاورزی دانه ای رادرخاک می کارد، خاک مانند ضمیر ناخودآگاه بدون صافی است
ودقت نمی کند که چه دانه ای وازچه گیاهی درآن می کارید. آن دانه ذرت است یاگندم ویا بذر یک
گیاه هرز، فرقی نمی کند وخاک هر گیاهی را رشد می دهدو به نوع آن کاری ندارد. پس هر چیزی
که واردذهن های ناخودآگاه ما می شود رشد پیدا می کنند.

شما هیچ وقت باتفکر باختن برنده نخواهید شد.

چرا تحسین های یک دقیقه ای نتیجه می دهد؟
مشکل بیشتر والدین این است که خودشان هم به طوردقیق نمی دانند که چی می خواهند؟ هرچه
که بچه ها نمی خواهند ماهم سعی می کنیم بدان عمل کرده ومطابق میل آن ها باشیم. ما باید آن ها
را درمسیر درست هدایت کنیم.
دلیل این که پاداش یک دقیقه ای خوب نتیجه می دهد این است که آن ها خودشان رابرنده می بینند،
در نتیجه قضاوت خوبی می کنندو می توانند هر کاری را به خوبی انجام دهند وتنها به غریزه و
شعور حیوانی شان اعتماد نمی کنند.
قرن هاست که مردان وزنان زیادی وظیفه ی پدر ومادر بودن را برای تربیت و تعالی فرزندان
شان انجام می دهند و بسیاری ازآن ها به طور غریزی والدین خوبی بوده اند.
خیلی ساده است چرا که آن هابچ هایشان را تحسین کرده و سعی می کردند آن ها را به شناختن ،
دانستن وتجربه کردن راهنمایی کنند. خوب البته ممکن است اشتباهاتی نیز مرتکب شده باشند.
آن چه مهم است آن چیزی نیست که من درباره ی فرزندانم فکرکنم، بلکه آن چیزی است که بچه
هایم درباره ی خودشان به آن معتقدند.
البته ما نمی خواهیم ازبچه هایمان یک ربات بسازیم که فقط به حرف ما گوش دهند، بلکه می
خواهیم بچه هایمان خودشان قضاوت درستی داشته باشند. آن ها باایمان یک کار درست را انجام
دهند نه این که خودرا مجبور به انجام آن کار ببینند.

چرا توبیخ های یک دقیقه ای نتیجه می دهد؟
ناخوشایند ترین انضباط، انضباطی است که بدون عشق باشد و فقط جنبه آموزشی داشته باشد. در
صورتی که هردو باید درکنارهم باشند.
ماخیلی زودباید محافظت از خود را یادبگیریم. من سعی دارم به بچه هایم اجازه بدهم خودشان از
زندگی تجربیات ارزشمندی یاد بگیرند، تا بتوانند ازتجربیات شخصی خودشان لذت برده و به
اندازه ی کافی خوشبخت باشند.
توبیخ یک دقیقه ای نتیجه می دهد، زیرا قسمتی از یک سیستم محاوره ای است. تنظیم اهداف
یک دقیقه ای،تحسین یک دقیقه ای و توبیخ یک دقیقه ای همه کمک می کنند تابچه ها احساس
خوبی راجع به خودشان داشته باشند.
ما برای پسران و دخترانمان مانند یک مدل هستیم که به ما نگاه می کنند و یاد می گیرند. آن ها ما
را می بینند و خشم و غمی که ما احساس می کنیم را درک می کنند.
درطول توبیخ یک دقیقه ای فرصت خوبی است که مااحساساتمان را بیان کنیم.

شروع چیست؟
من سعی می کنم بابچه هایم همان طوری که دوست دارم وانتظاردارم با من رفتارکنند، رفتار کنم.

نقش یک پدر یک دقیقه ای
- من به آن ها می آموزم که خودشان را دوست داشته باشند و مثل خودشان باشند و رفتارکنند.
- اهداف،پاداش وتوبیخ ها رابرای رفتارآن هاتنظیم کرده ام.
- ساده، شفاف و واضح احساساتم را بیان کرده وحقیقت رابه آن ها می گویم.
- آن هارا در آغوش می گیرم واغلب می خندم.
- آن هاراتشویق می کنم که همان کاری که من انجام می دهم راانجام دهند.
- رفتار ضعیف را تنبیه می کنم.
- به بچه هایم می گویم که چه کاری را اشتباه انجام داده اند.
- آن چه احساس می کنم را دقیقاً به آن هامی گویم.
- به آن هایادآوری می کنم که خودشان خوبند، و فقط کارهایشان بداست.
- آن ها را در آغوش می گیرم ومی گویم که خیلی دوستشان دارم امارفتارشان بداست.
- وقتی که تمام شد، دیگر تمام شده است.

این مقاله توسط تیم تحقیق لگو پلاس جمع آوری شده است.

منابع:کتاب نقش پدر در تربیت فرزندان نوشته اسپنسر جانسون 

0
نظرات
  ارسال نظر
  به انگلیسی وارد شود
  • - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
  • - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
  • - در صورت امکان فارسی بنویسید.
  برگشت به بالا