Loading...

نقش پدردرتربیت کودک ( فصل یک -توبیخ و تحسین)

|
نقش پدردرتربیت کودک ( فصل یک -توبیخ و تحسین)
نقش پدردرتربیت کودک

(پدر یک دقیقه ای)
هریک ازشمابه خوبی می دانیدکه پدربودن بیشترازیک دقیقه وقت میگیرد.گرچه روشهای دیگری
مانندروش یک دقیقه ای وجود دارد که به وسیله ی آنهامیتوانید بافرزندانتان بهترگفت وگوکنید.
البته درروش یک دقیقه ای که مابه شمامعرفی میکنیم شمایادخواهیدگرفت، چگونه بافرزندانتان
رفتارکنید.که آنهاباسرعت،آنچه که دوست داریدرایادبگیرندورفتارشان بهترشودودر طی یک ماه
اثرآنراببینید. این تکنیک هابسیارساده هستندولی ممکن است درابتداسخت به نظربرسد،ولی باور
کنیدکه آنهاکاربردی بوده ونتیجه خواهیدگرفت.بعدخودتان به قضاوت بنشینیدوببینیدکه چقدر رفتار
فرزندانتان بهترشده است وچقدرآنهااحساس خوبی نسبت به خودشان دارند. من نیز مطمئن هستم
که شماموفق خواهیدشد.
ازکجاشروع کنیم؟
اول به کلمه انضباط برمیگردیم واینکه انضباط خوب چیست؟
کلمه انضباط ازنظرریشه لاتین به معنای آموزش است.وظیفه ی مانیزبه عنوان یک پدراین است
که فوایدخودانضباطی رابه بچه هایادبدهیم.قبل ازاینکه شروع به توبیخ بچه هایتان کنیدبایدیک چیز
راهمیشه به یادداشته باشیدوکلیدموفقیتتان هم درهمین هست،ممکن است رفتارآنهاخوب نباشد امااین
دلیل نمیشودکه خودشان هم خوب نباشند.حال بچه هارادرمقابل چشمتان مجسم کنیدوبه وضوح آنچه
راکه بایدانجام دهندرابه آنهابگویید.این مساله تنهاچندثانیه وقت می گیرد.به عنوان نمونه:
خیلی دیربه خانه آمدی ! به من نگفتی کجامیروی؟ دراین هفته این باردوم است که دیربه خانه
می آیی.ازاحساسی که درموردکاری که اوانجام داده صحبت کنید. ارشماناراحت هستید، ناراحتی
تان رابیان کنید.خلاصه هرچه که احساس می کنیدراباصداقت بیان کنید.مهم ترین قسمت درنیمه ی
اول توبیخ یک دقیقه ای این است که شمامیخواهیدبچه هایتان همان چیزی رااحساس کنندکه شما
احساس میکنید. اینکه بگویید من این کاروحرکت رادوست ندارم به آنها صدمه ای نخواهد زد و
خیلی راحت وساده این موضوع رایادخواهند گرفت.
فقط به یادداشته باشیدکه نبایدخیلی کش بیاورید وادامه دهید.بیشتربچه هابدون شک احساسات خود
رامحصوروبسته میکنند، ولی پس ازاینکه این روش رادرخانه دنبال کنیدمی بینیدکه جوحاکم بر
خانه ی شمابهترشده ومشکلاتتان برطرف شده است. تجربیات خانواده هایی که به این روش عمل
کرده اندنشان میدهدکه روابط آنهابافرزندانشان آزادانه تروبهترشده وبچه هاهم وقتی میبینند که
والدین احساساتشان را راحت بیان میکنندمیتوانندصادقانه وبی پرده احساساتشان رابه آنهابگویند.
توبیخ یک دقیقه ای
"نیمه اول توبیخ"
1- من ازقبل به بچه هایم میگویم که اگررفتارشان برایم غیرقابل قبول باشند،تنبیه شان خواهم کرد.
به این ترتیب من آنهاراتشویق میکنم که بامن امین وصادق باشند.
2- من بچه هایم راتاجایی که ممکن است خیلی زود توبیخ میکنم.
3- خیلی واضح وروشن دررابطه باکاری که انجام داده اند باآنهاصحبت میکنم.
4- احساسی که دررابطه بارفتارشان دارم راخیلی واضح وروشن نه بااصطلاحات وعبارات نا
مشخص وسنگین برزبان می آورم.
5- برای مدت کوتاهی سکوت میکنم تابرای لحظاتی احساس نارضایتی وناخوشایندی برفضاحاکم
شود،تابه آنها نیزاجازه دهم همان احساسی راداشته باشندکه من دارم.

"نیمه ی دوم توبیخ"
1- وقتی که آرامش یافتم آنهارانوازش میکنم تابدانندکه من درکنارشان هستم.
2- به آنهایادآوری میکنم که رفتاراخیرشان خوب نبوده ولی میدانم که خودشان خوب هستند.
3- به بچه هایم میگویم خیلی دوستشان دارم وآنهارادرآغوش میگیرم.وقتی که توبیخ تمام شددیگر
تمام شده است ومن نبایددوباره آنراازسربگیرم ویادآوری کنم.

بچه هاهرچه بیشترخودشان رادوست بدارندبیشترعلاقه دارنددوستانه رفتارکنندومؤدب باشند.

تحسین یک دقیقه ای

1- زمانیکه بچه هاکاری انجام می دهندکه درمن احساس خوبی به وجودمی آیدمن آنهارا تحسین
میکنم.
2- من به بچه هایم انجام هرکاردرستی راآموزش میدهم.
3- باآنها دررابطه باآنچه انجام میدهند صحبت میکنم.
4- به آنهامی گویم به خاطرکاری که انجام داده اندچه احساس خوبی دارم، وچرااین احساس برای من خیلی مهم است.
5- من صحبتم را برای چندلحظه ای متوقف کرده وسکوت میکنم،تاآن هااحساس خوبی نسبت به
خودشان داشته باشند.
6- سپس به آنها می گویم که خیلی دوستشان دارم.
7- تحسین را با نوازش ودرآغوش گرفتن آن ها به پایان می رسانم تا بدانند من ازآن ها مراقبت
می کنم وحامی شان هستم.
8- من درک می کنم که تحسین احساس خوبی در مورد خودشان به بچه هایم میدهدکه اثر خوب
آن طولانی مدت ومادام العمراست.
9- من میدانم که وقتی برای بچه هایم کار خوبی انجام میدهم، خودم نیزاحساس خیلی خوبی دارم.

تحسین یک دقیقه ای بهتراز توبیخ یک دقیقه ای نتیجه می دهد.

اهداف یک دقیقه ای
" اهداف سبب بروز رفتارها میشود، ونتایج به دست آمده ازآن رفتارها را حفظ می کند.
تنظیم اهداف خانواده در یک دقیقه به خوبی عمل می شود وقتی که:
1-مابه عنوان یک خانواده اهداف روشنی داشته باشیم.
2- همه ی ماسعی می کنیم که به توافق برسیم تا خانواده به اهدافش برسد.
3- هرکدام از مااهدافمان را در یک صفحه بنویسیم که بتوانیم دریک دقیقه آن ها را مرور کنیم.
4- اهدافمان مخصوص هستند ونشان می دهند که هرکدام ازما دوست داریم چه چیزهایی را انجام
دهیم.
5- هر کدام ازما اهدافمان رامی خوانیم تایک عادت روحی شود.(یک راه فکری)
6- آن یک دقیقه ازهمین حالا شروع می شود،پس به اهدافم وبه رفتارم نگاه می کنم تا بببینم رفتارم
بااهدافم جور در می آید.
7- من بچه هایم رانیز تشویق می کنم که این کار را انجام دهند.
8- در هفته یک باراهدافمان را مرورمی کنیم واز خواندن آن هالذت می بریم.
9- بعضی ازبچه هااهداف مشخصی دارند که نمی خواهند آن را بابقیه تقسیم کنند. آنها از این که
فرد دیگری بتواندبه هدفی که برای خودشان در نظرگرفته اند دست پیداکند می ترسند.
پدر هم به این هدف خصوصی احترام می گذارد.

منابع :کتاب نقش پدر در تربیت فرزندان نوشته اسپنسر جانسون 

گرد آوری شده توسط تیم تحقیق لگو پلاس 

0
نظرات
  ارسال نظر
  به انگلیسی وارد شود
  • - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
  • - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
  • - در صورت امکان فارسی بنویسید.
  برگشت به بالا